รายชื่อประธานจังหวัดนายปิติ ลิ่มเถาว์
ประธานจังหวัด กระบี่

0898746300


นายสุรพงษ์ เปรมสมิทธ์
ประธานจังหวัด กรุงเทพมหานคร

0825250696


พันเอกวินัย พุกศรีสุก
ประธานจังหวัด กาญจนบุรี

0812944158


นายบรรชา สุมนาพันธุ์
ประธานจังหวัด กาฬสินธุ์

0813801395


นายพงษ์ณุเดช ชุ่มใจศรีเจริญ
ประธานจังหวัด กำแพงเพชร

0818862626


นายจุลพงษ์ อรรคฮาต
ประธานจังหวัด ขอนแก่น

064004495


นายกิตติสิน สหายสุข
ประธานจังหวัด จันทบุรี

0979293249


นายบุญลาภ โสวัณณะ
ประธานจังหวัด ฉะเชิงเทรา

-


นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต
ประธานจังหวัด ชลบุรี

0814534811


นายสมหวัง วงษ์โพธิ์ขอม
ประธานจังหวัด ชัยนาท

0814456642


นางบุหงา เลิศเรืองสิริวัฒนา
ประธานจังหวัด ชัยภูมิ

0816607044


นายอุดมศักดิ์ เฉลิมพนาพันธ์
ประธานจังหวัด ชุมพร

0809879623


นายธรณ์พิพัฒน์ ลีละบุตร
ประธานจังหวัด เชียงราย (พาน-ป่าแดด)

0810201533


นายวิชัย พานิชอัตรา
ประธานจังหวัด เชียงราย

0815310727


นายยงยุทธ สุวภาพ
ประธานจังหวัด เชียงใหม่

-


นายสนิท สุวรรณบุตร
ประธานจังหวัด เชียงใหม่ (ฝาง-แม่อาย-ไชยปราการ)

0899551952


นายทวีศักดิ์ จ่ากุญชร
ประธานจังหวัด เชียงใหม่ (แม่แตง)

0816037483


นายชวลิต อินทร์ศรีทอง
ประธานจังหวัด เชียงใหม่ (พร้าว)

053474555


นายสุวิทย์ อริยะ
ประธานจังหวัด เชียงใหม่ (แม่วิน)

-


นางกานต์ธิดา ชูสุข
ประธานจังหวัด ตรัง

0816768261


นายปรีชาวิชญ์ ฉิมผกา
ประธานจังหวัด ตราด

0939789326


นายชนินทร์ ทรงเมฆ
ประธานจังหวัด ตาก

055890116


ว่าที่ พ.ต.วันชัย เดชะไชย
ประธานจังหวัด นครนายก

0818682271


นายอุทัย ขวัญใจ
ประธานจังหวัด นครปฐม

0866555535


นายพูลทรัพย์ ศิริสานต์
ประธานจังหวัด นครพนม

-


ไม่มีข้อมูล
ประธานจังหวัด นครราชสีมา

-


นายศิริชัย ขาวหนูนา
ประธานจังหวัด นครศรีธรรมราช

0818917255


นายเศวตฉัตร สมสวย
ประธานจังหวัด นครสวรรค์

0815968869


ไม่มีข้อมูล
ประธานจังหวัด นนทบุรี

-


นางสาวยูฮานา วิศพรึก
ประธานจังหวัด นราธิวาส

0817486862


นายศักดา ธินันท์
ประธานจังหวัด น่าน

0839296966


นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์
ประธานจังหวัด บึงกาฬ

-


นายสุรชัย ชนะค้า
ประธานจังหวัด บุรีรัมย์

-


นายขุนศรี ทองย้อย
ประธานจังหวัด ปทุมธานี

-


นายจำรัส คชศิลา
ประธานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

0898140506


ไม่มีข้อมูล
ประธานจังหวัด ปราจีนบุรี

-


นายไพรัตน์ จีรเสถียร
ประธานจังหวัด ปัตตานี

-


นายวีรยุทธ์ กิจโสภา
ประธานจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

0818201789


นายมงคล บุญเรือง
ประธานจังหวัด พะเยา

-


นายพงษ์ศักดิ์ พิมานพรหม
ประธานจังหวัด พังงา

0898719175


นางสายจิต เจริญอารยะ
ประธานจังหวัด พัทลุง

0805490055


นายยอด บรรเทา
ประธานจังหวัด พิจิตร

0916259059


ไม่มีข้อมูล
ประธานจังหวัด พิษณุโลก

-


นายจำรัส คชศิลา
ประธานจังหวัด เพชรบุรี

0898140506


นายประสพชัย ราชไมตรี
ประธานจังหวัด เพชรบูรณ์

056752278


นายธนาวุฒิ หอมขจร
ประธานจังหวัด แพร่

0655079378


นายสมพงศ์ แสงเรือง
ประธานจังหวัด ภูเก็ต

0896505535


นายพนารมย์ เกิดทอง
ประธานจังหวัด มหาสารคาม

0817687963


นายชะนะกร วิเศษ
ประธานจังหวัด มุกดาหาร

0817391049


นายเกรียงไกร เอี่ยมกระสินธ์
ประธานจังหวัด แม่ฮ่องสอน

053620071


นายอาคม พิญญศักดิ์
ประธานจังหวัด ยโสธร

0899491241


นายประทีป เลขาวิจิตร
ประธานจังหวัด ยะลา

0873926041


นายสืบสกุล อนุแสน
ประธานจังหวัด ร้อยเอ็ด

0860205874


นายศวีระ พรหมเรือง
ประธานจังหวัด ระนอง

0897292504


นายบุญลาภ ตั้งศิริเสถียร
ประธานจังหวัด ระยอง

0814430696


นายวิโรจน์ ชินฝั่น
ประธานจังหวัด ราชบุรี

032356622


นายณรงค์ ไทยเจริญ
ประธานจังหวัด ลพบุรี

0819463318


นางอำไพ วิญญาภาพ
ประธานจังหวัด ลำปาง

0639354666


นายแสวง ทาวดี
ประธานจังหวัด ลำพูน

0819500217


นายทัศนา กุลัตถ์นาม
ประธานจังหวัด เลย

0817177669


นายสิทธาไชย์ วัฒนคงเศรษฐ์
ประธานจังหวัด ศรีสะเกษ

0807650388


นายพิชิต ไชยชมภู
ประธานจังหวัด สกลนคร

0898616827


นายมงคล แก้วเรือง
ประธานจังหวัด สงขลา

0910487916


นายปัทพงศ์ สารบรรณ์
ประธานจังหวัด สตูล

0864916261


นายสมชาติ มีกลิ่นหอม
ประธานจังหวัด สมุทรปราการ

0899241107


นายรณชัย บุญรอด
ประธานจังหวัด สมุทรสงคราม

0817369929


นายชัชวาลย์ เกตุแก้ว
ประธานจังหวัด สมุทรสาคร

0818682973


นายสมบัติ นิ่มเงิน
ประธานจังหวัด สระแก้ว

0819273084


นายเฉลิม บุญประเชิญ
ประธานจังหวัด สระบุรี

0858411666


นายไพรี กาวชู
ประธานจังหวัด สิงห์บุรี

-


นายสมพร เรืองขำ
ประธานจังหวัด สุโขทัย

-


นายบุญเทียม ติ๊บใจ
ประธานจังหวัด สุพรรณบุรี

0656194564


นายอภัยพงศ์ คงหอม
ประธานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

0992226964


นายสาโรจน์ พฤษภา
ประธานจังหวัด สุรินทร์

0872513420


นายปรเมศวร์ คอวนิช
ประธานจังหวัด หนองคาย

0926694222


ไม่มีข้อมูล
ประธานจังหวัด หนองบัวลำภู

-


นายณรงค์ เหลือประสงค์
ประธานจังหวัด อ่างทอง

0865441009


นายเจนวิทย์ แจ้งจรัส
ประธานจังหวัด อำนาจเจริญ

0821424382


นายเอนก รัตน์รองใต้
ประธานจังหวัด อุดรธานี

042412073


นายไพฑูรย์ พรมน้อย
ประธานจังหวัด อุตรดิตถ์

-


นายธเนต เสมากูล
ประธานจังหวัด อุทัยธานี

0819711706


นางวิไล อุตส่าห์
ประธานจังหวัด อุบลราชธานี

0833759702