ผู้ประกอบการ (ศิษย์เก่า)


ประเภทรับจ้าง 1

รับจ้าง (เช่น รับจ้างแปลเอกสาร รับจ้างว่าความ ฯลฯ)

ประเภทบริการ 0

บริการ (เช่น โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ ฯลฯ)

ประเภทค้าขาย 1

ค้าขาย (เช่น จำหน่ายสินค้า ธุรกิจออนไลน์ ร้านอาหาร ฯลฯ)

ประเภทอื่นๆ 0

อื่นๆ (ธุรกิจที่ไม่สามารถระบุประเภทได้)