คณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพิจารณาพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ครั้งที่ 1


12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคม พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุม #คณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพิจารณาพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข โดยมีท่าน รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี (ประธานไตรภาคี) ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม, และมีผู้แทนฝ่ายต่างๆ เข้าร่วม อาทิ... 1)ผู้แทนสมาคม ประกอบด้วย ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้แทนกรรมกาบริหารสมาคมฯ และผู้แทนศิษย์เก่าแม่โจ้ 2)ผู้แทนฝ่ายมหาวิทยาลัย ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี, ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา,หัวหน้างาน และอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา 3)ผู้แทนนักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา, ประธานสภานักศึกษา อุปนายกและประธานฝ่ายต่ายๆ ...โดยได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เทพ พงษ์พานิช อดีตอธิการบดี(ที่ปรึกษาไตรภาคี) และอาจารย์สุกิจ ติดชัย อดีตผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณลูกแม่โจ้อย่างมีส่วนร่วม...สู่ความมั่นคงและยั่งยืน...ต่อไป